REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DO POBRANIA (WORD)

Regulamin Biblioteki Szkolnej przy Zespole Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim 


WARSZTAT INFORMACYJNY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Księgozbiór podręczny - do dyspozycji w czytelni:

- encyklopedie ogólne (powszechne)

- encyklopedie specjalne

- słowniki rzeczowe   i językowe

- inne wydawnictwa informacyjne

 

Katalogi biblioteczne - informują o książkach znajdujących się w bibliotece.

Katalog alfabetyczny - korzystamy z niego  znając nazwisko autora i tytuł książki. Karty w tym katalogu są ułożone w porządku alfabetycznym.

Katalog rzeczowy – korzystamy z niego, gdy poszukujemy ksiązki na określony temat. Karty w tym katalogu ułożone są według treści książki, a w obrębie danego działu w porządku alfabetycznym.


KSIĘGOZBIÓR KSIĄŻEK I CZASOPISM

Księgozbiór książek i podręczników jest ułożony rzeczowo wg podziału na następujące działy: 

- Encyklopedie ogólne,

- Informatory ogólne, słowniki biograficzne,

- Słowniki jedno i wielojęzyczne,

- Encyklopedie i słowniki specjalistyczne,

- Nauki ekonomiczne, społeczne, polityczne, prawne, statystyka,

- Matematyka  i nauki przyrodnicze,

- Sztuka, Rozrywka, Sport,

- Rolnictwo, Leśnictwo, Hodowla,

- Nauki techniczne,

- Nauki stosowane,

- Medycyna, 

- Bibliografie,


ZASADY KORZYSTANIA

Zasady i warunki korzystania z czytelni - określa Regulamin Czytelni.

Ze zbiorów udostępnianych w czytelni korzystać można tylko na miejscu.

W czytelni udostępnia się materiały biblioteczne:

:) z księgozbioru podręcznego czytelni i czasopism bieżących.

:) sprowadzane z innych bibliotek - drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

Korzystanie z księgozbioru podręcznego odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek.

Wykorzystane materiały biblioteczne zwraca się bibliotekarzowi w czytelni.


ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI,

CZYTELNI ORAZ ICIM OKREŚLAJĄ REGULAMINY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERA:

1. PRZY KOMPUTERZE UCZNIOWIE PRZEBYWAJĄ ZA ZGODĄ BIBLIOTEKARZA!

2. KOMPUTERY PRZEZNACZONE SĄ TYLKO  I WYŁĄCZNIE DO POTRZEB EDUKACYJNYCH.

3. PRZY STANOWISKU KOMPUTEROWYM   PRZEBYWA JEDNA OSOBA.

4. PODCZAS PRACY Z KOMPUTEREM NIE NALEŻY SPOŻYWAĆ POSIŁKÓW, ORAZ ZABRONIONE JEST PICIE NAPOJÓW.

5. KAŻDY UCZEŃ ZOBOWIĄZANY JEST PODCZAS PRACY Z KOMPUTEREM I PO ZAKOŃCZENIU JEJ UTRZYMAĆ STANOWISKO PRACY W NALEŻYTYM PORZĄDKU.

6. NIE WOLNO PRZESUWAĆ I PRZEMIESZCZAĆ W INNE MIEJSCA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, ORAZ PODŁĄCZAĆ I KORZYSTAĆ Z WŁASNYCH URZĄDZEŃ.                                                  

7. BEZ ZGODY I WIEDZY NAUCZYCIELA NIE WOLNO W KOMPUTERZE INSTALOWAĆ ŻADNEGO OPROGRAMOWANIA, ORAZ NIE WOLNO KOPIOWAĆ PROGRAMÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W PRACOWNI.

8. BEZWZGLĘDNIE NIE WOLNO WPROWADZAĆ ŻADNYCH ZMIAN W PLIKACH SYSTEMU OPERACYJNEGO, ORAZ USUWAĆ, PRZYWŁASZCZAĆ SOBIE I EDYTOWAĆ JAKICHKOLWIEK PLIKÓW BĘDĄCYCH

WYNIKIEM PRACY INNYCH UCZNIÓW.

9. PODCZAS PRACY Z KOMPUTEREM OBOWIĄZUJĄ OGÓLNE PRZEPISY BHP

10. DOTYCZĄCE OBSŁUGI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH.


Biblioteka posiada program komputerowy „Biblioteka Szkolna” do katalogowania zbiorów oraz wyszukiwania informacji.

Program ten służy do kompleksowej obsługi biblioteki szkolnej.

Na bieżąco tworzony jest spis całego księgozbioru.